Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

       Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoţită de:

Acte necesare
• cererea tip completată;
• actul de identitate în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;
 

       În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

Acte necesare
• cererea tip completată;
• actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original;
• certificatul de naștere al minorului, în copie și original;
 

       În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit:

       Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
• în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;
• în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.
Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

Acte necesare
• cererea tip completată;
• actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
• copie act identitate titular certificat;
• procura autentificată, în original și copie.

       În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteea, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

       În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

       Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
       De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

       Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

       Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

       Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

       Vă informăm că, prin Legea  nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, publicată în: Monitorul Oficial  nr. 15 din 6 ianuarie 2017, ce intră în vigoare la 01.02.2017, a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei în cuantum de 10 lei, necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar  persoanelor  fizice şi juridice (Punctul 9 din Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare).

       Pentru simplificarea procedurii de eliberare a certificatului de cazier judiciar conform O.U.G. 41/2016, persoanele juridice și fizice au posibilitatea  transmiterii în format electronic copie după C.I. în cazul în care situația impune acest lucru,  la  adresa de email: cazier@bc.politiaromana.ro

 

       PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

• Punctul de lucru de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str.Alexei Tolstoi nr. 2 dupa urmatorul program: de luni pana joi intre orele 08.00 – 15.00, pentru persoanele fizice nascute in Romania si strainatate;

• Punctul de lucru de la Poliţia Municipiului Moineşti după următorul program: luni miercuri între orele 08.00 – 12.00, joi între orele 11.00 – 14.00 şi vineri între orele 10.00 12.00, pentru pesoanele fizice nascute în Romania;

• Punctul de lucru de la Poliţia Municipiului Oneşti după următorul program: luni – miercuri între orele 08.00 – 12.00, joi între orele 11.00 – 14.00 şi vineri între orele 10.00 – 12.00, pentru pesoanele fizice nascute în Romania.

* CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

 

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

       Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică poate depune cererea-tip, prin reprezentant legal, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, respectiv la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str.Alexei Tolstoi nr. 2 – Serviciul cazier judiciar , însoţită de:

Acte necesare
• cererea-tip persoana juridica, cu datele complete de identificare şi motivată, semnată de reprezentantul legal sau persoana împuternicită (delegat), care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat (Anexa nr. 35 din H.G. nr. 345/2010) ;
• dovada calității de persoană juridică: Certificatul constatator de la Oficiul Național pentru Registrul Comerţului (în original si copie) sau orice document din care sa rezulte calitatea de persoana juridica. În cazul societăților nerezidente, se va prezenta certificatul constatator al societății rezidente, în care se regăsește ca asociat persoana juridică nerezidentă;
• dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice - imputernicire scrisă din partea reprezentantul legal al societăţii pentru persoana care va depune documentele şi va ridica certificatul de cazier, semnată şi ştampilată – formular tipizat (Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010);
• copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

      Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare, este valabil 6 luni de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

       Vă informăm că, prin Legea  nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, publicată în: Monitorul Oficial  nr. 15 din 6 ianuarie 2017, ce intră în vigoare la 01.02.2017, a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei în cuantum de 10 lei, necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar  persoanelor  fizice şi juridice (Punctul 9 din Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare).

       Pentru simplificarea procedurii de eliberare a certificatului de cazier judiciar conform O.U.G. 41/2016, persoanele juridice și fizice au posibilitatea  transmiterii în format electronic copie după C.I. în cazul în care situația impune acest lucru,  la  adresa de email: cazier@bc.politiaromana.ro

       PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:
•  Punctul de lucru de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str.Alexei Tolstoi nr. 2 dupa urmatorul program: de luni pana joi intre orele 08.00 – 15.00
 

** CERERE PERSOANA JURIDICA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR - ANEXA 35
** IMPUTERNICIRE PERSOANA JURIDICA – ANEXA 38