SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ȘI EVIDENȚE OPERATIVE

Șef serviciu: comisar șef de poliție ZAHARIA Gianina-Manuela

Date de contact:
Email: cazier@bc.politiaromana.ro
Tel: 0234/202090
Fax: 0234/202044
Adresa: str. Alexei Tolstoi, nr. 2-4

       Primirea cererilor şi eliberarea documentelor din domeniul cazierului judiciar, la reşedinţa inspectoratului, precum şi la poliţiile municipale şi orăşeneşti, se efectuează numai după următorul program de lucru cu publicul:

a) punctul de lucru de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 2 după următorul progam: de luni până joi între orele 08.00 – 15.00.

b) punctul de lucru de la Poliţia Municipiului Oneşti după următorul program: luni – miercuri între orele 08.00 - 12.00, joi între orele 11.00 – 14.00 şi vineri între orele 10.00 – 12.00;

c) punctul de lucru de la Poliţia Municipiului Moineşti după următorul program: luni – miercuri între orele 08.00 - 12.00, joi între orele 11.00 – 14.00 şi vineri între orele 10.00 – 12.00;

d) punctul de lucru de la Poliţia orașului Buhuși după următorul program: luni - vineri între orele 09.00 - 11.00;

e) punctul de lucru de la Poliţia orașului Comănești după următorul program: luni - vineri între orele 10.00 - 12.00;

f) punctul de lucru de la Poliţia orașului Dărmănești după următorul program: luni - vineri între orele 09.00 - 11.00;

g) punctul de lucru de la Poliţia stațiunii Târgu Ocna după următorul program: luni, marţi şi joi între orele 10.00 – 12.00.

 

Informaţii utile privind documentele de cazier

Începând cu data de 01.02.2023 a fost creată facilitatea eliberării certificatului de cazier judiciar în format electronic.

Eliberarea certificatului de cazier judiciar în format electronic este momentan disponibilă doar persoanelor fizice, de cetăţenie română, care nu sunt înscrise în niciuna din evidenţele cazierului judiciar - fără istoric de condamnare (nu au fost condamnate ori împotriva cărora nu s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care nu au fost dispuse măsuri procesual-penale)

       Pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar în format electronic solicitanţii au la dispoziţie două mecanisme:

1. prin intermediul platformei www.ghişeul.ro, pentru utilizatorii înregistraţi sau care doresc să se înregistreze în platformă;

2. prin platforma HUB.MAI.GOV.RO;

• se completează un formular disponibil în platformă şi se parcurg paşii solicitaţi;

• pentru validarea contului în aplicaţie solicitantul va prezenta lucrătorului de la ghişeu un act de identitate, valabil şi îi va comunica codul transmis din aplicaţie;

• după validarea contului, solicitantul va putea să îşi elibereze propriul certificat de cazier în format electronic.

ATENŢIE: Certificatul de cazier judiciar astfel obţinut este valabil numai în format electronic.

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

       Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică cu vârsta minima de 14 ani, poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcţionează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Totodată, persoanele care se prezintă la ghişeu vor putea solicita ca cererea să fie tipărită din sistemul informatic, situaţie în care le revine doar sarcina semnării acesteia.

       Când solicitantul se prezintă personal la ghişeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termen de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanent etc.).

       În cazul persoanelor fizice de până la 14 ani, certificatul de cazier judiciar se poate obţine de către părinte sau tutore, în baza cererii tip motivate, completate cu datele de stare civilă ale minorului.

       Dacă solicitantul este părintele, acesta va prezenta în original actul său de identitate şi certificatul de naştere al minorului.

       Dacă solicitantul este tutorele minorului, acesta va prezenta în original actul său de identitate, certificatul de naştere al minorului şi decizia de instituire a tutelei.

       Persoanele fizice aflate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

       De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverinţe au valoarea juridică a unui certificate de cazier judiciar şi se utilizează exclusiv în străinătate.

       Pentru identificarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României, precum şi pentru obţinerea de informaţii privind procedurile specific de lucru, se poate accesa pagina de internet www.mae.ro.

       Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

- în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emisă cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Statutul profesiei de avocet, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;

- în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

       Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

       În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate, iar cererea va fi însoţită de procura autentificată în condiţiile legii/împuternicirea avocaţială.

       Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

       Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

       Certificatele de cazier judiciar pentru persoane fizice vor fi tipărite pe coli de format A4 şi vor fi individualizate prin seria şi numărul unic imprimate în partea din dreapta sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

       Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

       Certificatele de cazier judiciar se eliberează în limba oficială a statului, respectiv limba română.

       Potrivit Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene, certificatele care atestă absenţa cazierului judiciar pot fi însoţite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor member ale Uniunii Europene.

       Formularele standard multilingve se anexează numai la certificatele de cazier judiciar eliberate persoanelor fizice care nu sunt înscrise în cazierul judiciar, se utilizează ca instrument de asistenţă pentru traducere, sunt scutite de taxe şi nu au valoare juridică autonomă.

       Scopul acestor formulare multilingve este de a asigura traducerea certificatului de cazier judiciar eliberat de autorităţile române atunci când acesta este prezentat în faţa autorităţilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, cu condiţia ca autoritatea din celălalt stat membru căreia I se prezintă documentul oficial să considere că informaţiile incluse în formularul standard multilingv sunt suficiente pentru prelucrarea documentului oficial.

       Persoana îndreptăţită să solicite formular standard multilingv este titularul certificatului de cazier judiciar sau împuternicitul acestuia, potrivit legii.

       Din conţinutul cererii trebuie să reiasă faptul că deponentul solicit eliberarea unui formular multilingv şi statul membru în care urmează a fi utilizat.

       Cererea poate fi depusă în acelaşi timp cu cererea pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar sau la o data ulterioară, situaţie în care este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar emis anterior, însă nu mai târziu de expirarea acestuia (6 luni de la eliberare).

 

       Fișiere ataşate:

1. Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizica din Romania

2. Cerere formular standard multilingv

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

       Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică, cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivate, se depune la orice subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de cazier judiciar, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, care trebuie să îşi dovedească această calitate.

       De asemenea, certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică poate fi obţinut şi de către o altă persoană fizică, împuternicită în acest scop de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

       Documente necesare:

- actul de identitate în original al persoanei care depune documentele;

- dovada calităţii de reprezentant legal al persoanei juridice pentru care se solicită eliberarea certificatului sau împuternicirea (Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010) înregistrată la nivelul persoanei juridice solicitante.

 

       Certificatele de cazier judiciar pentru persoane juridice vor fi tipărite pe coli de format A4 şi vor fi individualizate prin seria şi numărul unic imprimate în partea din dreapta sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

       Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

       Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale constituite în baza O.U.G. nr. 44/2008, nu au personalitate juridică şi nu răspund penal în condiţiile prevăzute de art. 135 Cod Penal.

       Având în vedere acest aspect, acestor solicitanţi li se va elibera certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică.

 

       Fișiere ataşate:

1. Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana juridică

2. Model de împuternicire emisă de persoana juridică

 

Obținerea certificatului de integritate comportamentală de către persoana fizică

       Certificatele de integritate comportamentală prevăzute în Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor se eliberează în aceleaşi condiţii în care se eliberează certificatele de cazier judiciar.

       Certificatele de integritate comportamentală se eliberează exclusiv persoanelor fizice.

       Pentru a obţine un certificat de integritate comportamentală, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de cazier judiciar. Totodată, persoanele care se prezintă la ghişeu vor putea solicita ca cererea să fie tipărită din sistemul informatic, situaţie în care le revine doar sarcina semnării acesteia.

       Când solicitantul se prezintă personal la ghişeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termen de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanent etc.).

       Certificatul de integritate comportamentală se poate solicita şi de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emisă cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocet, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public.

       În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate, iar cererea va fi însoţită de procura autentificată în condiţiile legii/împuternicirea avocaţială.

       Certificatele de integritate comportamentală vor fi tipărite pe coli de format A4 şi vor fi individualizate prin seria şi numărul unic imprimate în partea din dreapta sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

       Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

 

       Fișiere ataşate:

1. Cerere pentru eliberarea certificatului de integritate comportamentală

 

Obținerea extrasului din cazierul judiciar al unui stat membru al Uniunii Europene

       Pentru obţinerea unui extras din cazierul judiciar al unui stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică poate depune personal sau prin împuternicit o cerere în acest sens la orice subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de cazier judiciar.

       În vederea obţinerii datelor solicitate, autorităţile române competente adresează autorităţii centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului, o cerere de extras din cazierul judiciar.

       Cererile se transmit prin intermediul Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar European, respectând modalităţile de organizare şi facilitare a schimburilor de informaţii prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI şi în Decizia 2009/316/JAI.

       Răspunsul la cererea formulată de o persoană fizică pentru obţinerea de informaţii privind propriul cazier judiciar se transmit în termen de cel puţin douăzeci de zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea, iar autorităţile române eliberează solicitantului extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia, prin intermediul ghişeului de cazier judiciar la care a fost depusă cererea.

       Prevederile anterior enunţate se aplică în cazul statelor member ale Uniunii Europene şi în cazul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

 

Fișiere ataşate:

1. Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene

 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

       Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare, este valabil 6 luni de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

       Vă informăm că, prin Legea nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, publicată în: Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017, ce intră în vigoare la 01.02.2017, a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei în cuantum de 10 lei, necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice şi juridice (Punctul 9 din Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare).